Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DIVIDERE HOLDING B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder inschrijfnummer 67871178

1. ALGEMEEN

a. Uitsluitend deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bevestigingen, leveringen van diensten en zaken (waaronder tevens klantondersteuning begrepen), abonnementen en facturen van Sounds Perfect B.V. (hierna: “Dividere Holding B.V.”) aan de wederpartij, op elke opdracht van de wederpartij, op alle overeenkomsten tussen Dividere Holding B.V. en de wederpartij, en op iedere wijziging daarvan, alsmede op elk verzoek van de wederpartij tot levering van diensten en/of zaken, ongeacht of er een overeenkomst tot stand komt dan wel is gekomen tussen Dividere Holding B.V. en de wederpartij.
b. Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Op bedingen die van deze voorwaarden afwijken en/of deze voorwaarden aanvullen, kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Dividere Holding B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke overeengekomen afwijkende en/of aanvullende bedingen laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
c. Door de aanvaarding van deze voorwaarden stemt de wederpartij tevens in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten tussen Dividere Holding B.V. en de wederpartij en op alle aanbiedingen, bevestigingen, en op (verzoeken tot) levering van diensten en/of zaken.
d. Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere rechts-)persoon, diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden of erfgenamen, die met Dividere Holding B.V. een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
e. Dividere Holding B.V. is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele voorwaarden zullen op de website van Dividere Holding B.V. te vinden zijn (https://www.Dividere Holding B.V..eu/algemene-voorwaarden/). Een wijziging van deze voorwaarden heeft niet tot gevolg dat Dividere Holding B.V. tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij kan worden gehouden.
f. Is enige bepaling van deze voorwaarden of deel ervan nietig of vernietigbaar, dan blijven de overige bepalingen of het overige onverminderd van kracht. Dividere Holding B.V. en de wederpartij komen overeen de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die zij overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid zouden hebben gekend.
g. Zijn deze voorwaarden zowel in het Nederlands, als in het Engels opgesteld, dan is, ingeval van enig geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden, de Nederlandse tekst bindend.

2. AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
a. Dividere Holding B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
b. De offertes die door Dividere Holding B.V. worden uitgebracht gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Het is niet mogelijk om buiten deze periode producten voor de aanbiedingsprijs te kopen.
c. De door Dividere Holding B.V. verstrekte bescheiden die de aanbiedingen vergezellen blijven eigendom van Dividere Holding B.V.. Zonder uitdrukkelijke toestemming mogen deze niet vermenigvuldigd, noch aan derden overhandigd worden.
d. Een overeenkomst met Dividere Holding B.V. komt eerst dan tot stand op het moment dat een opdracht mondeling is aanvaard, dan wel schriftelijk is bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst correct weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk of in ieder geval binnen 7 dagen schriftelijk protesteert.
e. De bevoegdheid tot het sluiten van bindende overeenkomsten is uitsluitend voorbehouden aan de directie van Dividere Holding B.V.. Door anderen dan de directie afgesloten overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij door de directie worden bevestigd.
f. Na de totstandkoming van de overeenkomst worden aanvullende afspraken geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
g. Is er geen offerte of opdrachtbevestiging verstuurd, dan wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 7 dagen na factuurdatum.
h. Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De beoordeling daarvan ligt bij Dividere Holding B.V.. Dividere Holding B.V. is gerechtigd zekerheid van de wederpartij te eisen, zodat zowel aan de geldelijke, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden, ongeacht de stand van zaken in de uitvoering van de overeenkomst.
i. De wederpartij heeft ter zake van het correct uitvoeren van de overeenkomst een informatieplicht. Bij onvolledige en/of onjuiste informatie is Dividere Holding B.V. niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in de uitvoering.
j. Voor een correcte uitvoering van de overeenkomst staat het Dividere Holding B.V. vrij derden in te schakelen. De kosten worden hiervan aan de wederpartij doorberekend.
k. Wanneer de wederpartij gebruik maakt van een bestelling van goederen op locatie, zal de wederpartij voor een passende locatie en alle noodzakelijke bijkomstigheden van dien, die het correct uitvoeren van de overeenkomst mogelijk maken, moeten zorgdragen.

3. PRIJZEN
a. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn exclusief B.T.W., alle andere van overheidswege opgelegde heffingen en vervoers-/verpakkings-/ en verzendkosten.
b. Een verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren wordt doorberekend in de orderprijs; een en ander met inachtneming van de eventueel bestaande wettelijke voorschriften. Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen moeten bij de orderbevestiging worden vermeld.
c. Kosten welke veroorzaakt zijn buiten de schuld van Dividere Holding B.V. en die een wijziging in de werkzaamheden/leveringen
teweegbrengen, kunnen in rekening worden gebracht bij de wederpartij. Ook het van kracht worden van overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet bekend waren en/of konden zijn, kunnen voor meerkosten zorgen, welke voor rekening van de wederpartij komen.

4. ANNULERING / OPZEGGING
a. Wenst de wederpartij – nadat een overeenkomst tot stand is gekomen – deze te annuleren c.q. op te zeggen, dan is Dividere Holding B.V. gerechtigd 10% van de orderprijs (excl. BTW) als annuleringskosten in rekening te brengen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.
b. Ten aanzien van de artikelen die afkomstig zijn van Dividere Holding B.V. is na totstandkoming van de overeenkomst geen annulering c.q. opzegging door de wederpartij mogelijk omdat ten aanzien daarvan sprake is van op maat gemaakte producten.
c. Dividere Holding B.V. is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
d. In geen geval is Dividere Holding B.V. gehouden tot enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, in geval van (vroegtijdige) beëindiging of het einde van de overeenkomst.
e. Let op: de kosten die worden gemaakt voor het retourneren zijn voor eigen rekening.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN
a. Alle woord- en/of beeldmerken, handels- en/of fantasienamen en/of een combinatie van woorden waarin de woord- of beeldmerken, handelsnamen en fantasienamen van Dividere Holding B.V. of een aan haar gelieerde onderneming, octrooien en/of aanvragen tot octrooien, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, mallen, gereedschappen, software, knowhow, werkwijzen, methoden en technieken, die door Dividere Holding B.V. zijn ontwikkeld en/of zijn gedeponeerd en/of zijn verkregen en waarvan de wederpartij kennis heeft gekregen, zijn en blijven eigendom van Dividere Holding B.V.. De informatie die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Dividere Holding B.V., ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
b. De wederpartij staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Dividere Holding B.V. wordt gebruikt, gekopieerd, geregistreerd, gedeponeerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of anderszins over beschikt.
c. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens binden Dividere Holding B.V. slechts indien en voor zover deze zijn opgenomen in een door Dividere Holding B.V. ondertekende overeenkomst of opdrachtbevestiging.

6. LEVERING
a. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen Nederland bij orders van een waarde boven de 250 euro Franco (conform Incoterms 2010) en buiten Nederland Ex Works (conform Incoterms 2010) en buiten Nederland Ex Works (conform Incoterms 2010).
b. De levertijd, betreffende het leveren en installeren van hulpmiddelen of otoplastieken voor doven en slechthorende personen waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, wordt naar beste kunnen door Dividere Holding B.V. bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
c. De opgegeven leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de wederpartij te verstrekken gegevens en bescheiden zijn ontvangen.
d. Dividere Holding B.V. behoudt het recht voor om de met de wederpartij overeengekomen leveringen stop te zetten wanneer de wederpartij nalatig is openstaande vorderingen betreffende de leveringen van Dividere Holding B.V. te voldoen.
e. Overschrijding van de bij benadering vastgelegde levertijd dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, geven de wederpartij geen aanspraak op vergoeding van schade, noch recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Dividere Holding B.V.. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zal Dividere Holding B.V. in overleg met de wederpartij treden.
f. Voor de wederpartij geldt een informatieplicht en een adequate verzekeringsplicht ten aanzien van goederen welke bij derden worden geplaatst. Te allen tijde wenst Dividere Holding B.V. op de hoogte te worden gebracht waar de geleverde goederen zich bevinden. Tevens geldt ten aanzien van dergelijke goederen een medewerkingsplicht van de wederpartij. De wederpartij zal hierbij dan ook gehoor moeten geven aan het verzoek van Dividere Holding B.V. wanneer Dividere Holding B.V. goederen retour wenst te ontvangen.
g. Leveringtermijn is 1-3 werkdagen

7. RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Onmiddellijk na levering in de zin van artikel 6 draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van Dividere Holding B.V. te wijten.
b. De eigendom van alle geleverde materialen en eventueel nog te leveren goederen/producten gaat eerst over op de wederpartij op het moment van volledige betaling door de wederpartij aan Dividere Holding B.V. van al hetgeen Dividere Holding B.V. uit hoofde van de tussen Dividere Holding B.V. en de wederpartij gesloten overeenkomst is verschuldigd, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van rente en kosten.
c. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, opschorting van betaling, liquidatie van de onderneming van de wederpartij of overlijden indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Dividere Holding B.V. gerechtigd de geleverde, doch nog niet (geheel) betaalde goederen zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten om schadevergoeding te verlangen. De wederpartij dient Dividere Holding B.V. alle medewerking te verlenen teneinde het in lid b opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te laten oefenen door Dividere Holding B.V. door terugneming van de nog niet (geheel) betaalde goederen.
d. Dividere Holding B.V. verkrijgt op het moment van het ontstaan van de vordering het bezitloos (voorbehouden) pandrecht op alle goederen waarin materialen zijn verwerkt of materialen deel van uitmaken, als zekerheid voor al hetgeen Dividere Holding B.V. te vorderen heeft uit welke hoofde dan ook, ook in de toekomst. De door de wederpartij ondertekende opdrachtbevestiging geldt als de benodigde onderhandse pandakte.
e. Wanneer Dividere Holding B.V. met de wederpartij een leaseovereenkomst, dan wel bruikleenovereenkomst afsluit dan blijven alle goederen welke ten aanzien van de leaseovereenkomst geleverd zijn te allen tijde eigendom van Dividere Holding B.V.. Dividere Holding B.V. biedt echter wel de mogelijkheid, wanneer de leaseovereenkomst om welke reden dan ook wordt opgezegd, dat de leaseovereenkomst wordt omgezet in een koopovereenkomst, echter niet zonder onze voorafgaande toestemming. Ook in het geval van een bruikleenovereenkomst blijft het eigendom van de geleverde goederen bij Dividere Holding B.V..

8. RECLAMES
a. Reclames ten aanzien van facturen en het geleverde en geïnstalleerde werk dienen schriftelijk te worden ingediend, binnen 7 dagen na factuurdatum respectievelijk na de levering en de installering van het werk. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd.
b. Gegrondheid van de reclame kan uitsluitend leiden tot alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
c. Reclameren schort de betalingsverplichting niet op. Indien de reclame gegrond wordt bevonden, kan de betalingsverplichting slechts opgeschort worden voor zover deze betrekking heeft op het deel waarop de reclame betrekking heeft.

9. BETALING
a. Betaling dient, zonder enige korting, aftrek of verrekening, te geschieden contant bij levering of door storting op een door Dividere Holding B.V. aangewezen bank- of girorekeningnummer binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De valutadatum zal hierbij bepalend zijn als de dag van betaling.
b. Door de wederpartij verrichte betalingen gelden in eerste plaats tot voldoening van de verschuldigde rente en gemaakte kosten. Na de voldoening van deze kosten zullen betalingen worden afgeboekt op de openstaande factuur.
c. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Hierbij is Dividere Holding B.V. gerechtigd om contractuele rente van 1% per maand (of gedeelte daarvan) in rekening te brengen. Daarnaast komen alle gemaakte en te maken buitengerechtelijkeen gerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde factuurbedrag en rente met een minimum van € 80,-. Het voorgaande laat de overige rechten van Dividere Holding B.V., waaronder het recht op nakoming en volledige schadevergoeding, onverlet.

10. GARANTIE
a. Garantie wordt verleend op de door Dividere Holding B.V. geleverde producten en werkzaamheden onder de navolgende voorwaarden:
• garantie kan slechts betrekking hebben op fabrieksfouten, geen garantie zal worden verleend op producten die als
gevolg van slijtage, verbruik of onjuist gebruik gebreken vertonen. Evenmin bestaat garantie als er wijzigingen in het werk zijn aangebracht door derden of de wederpartij zelf;
• op onderdelen die niet door Dividere Holding B.V., maar door derden zijn geleverd geldt slechts de garantietermijn die de derden
Dividere Holding B.V. hebben verleend;
• Een garantie ten aanzien van de door Dividere Holding B.V. verrichte werkzaamheden wordt voor de duur van één jaar verstrekt, tenzij er sprake is van omstandigheden waarop een beroep op de garantiebepalingen is uitgesloten. Hierbij valt te denken aan schades toegebracht door anderen.
• Ten aanzien van producten afkomstig van Dividere Holding B.V. geldt een garantietermijn van drie maanden. Wanneer de wederpartij problemen heeft met het op maat gemaakte product, dan dient dat product binnen een periode van 3 maanden aan Dividere Holding B.V. te worden geretourneerd. Dividere Holding B.V. zal zorgen voor een deugdelijke vervanging van het product. De wederpartij zal hierbij een vervangend product ontvangen welke dezelfde uitvoering zal hebben als het product dat in de eerste instantie besteld is.
b. De eigendom van door garantie vervangen onderdelen komt toe aan Dividere Holding B.V..
c. Voldoet de wederpartij niet aan haar contractuele verplichtingen, dan is Dividere Holding B.V. niet tot enige garantie gehouden.

11. AANSPRAKELIJKHEID
a. Dividere Holding B.V. is niet aansprakelijk voor schade (i) als gevolg van een tekortkoming jegens de wederpartij, ongeacht of deze toerekenbaar is of niet, (ii) als gevolg van een onrechtmatige daad jegens de wederpartij of (iii) op basis van enige andere (rechts)grondslag.
b. In geen geval is Dividere Holding B.V. aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade (waaronder maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, gemiste besparingen, smartengeld, personenschade, reputatieschade en immateriële schade), verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van klanten van de wederpartij. Dividere Holding B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de wederpartij onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie of gegevens aan Dividere Holding B.V. heeft verstrekt dan wel schade die toegerekend kan worden aan een ander handelen of nalaten, dan genoemd in deze volzin, van de wederpartij. Bovendien is Dividere Holding B.V. niet aansprakelijk voor schade in verband met verminking, vernietiging of verlies van gegevens en documenten.
c. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid van Dividere Holding B.V. in alle gevallen beperkt tot haar garantieverplichting, de in rekening gebrachte contractsom per gebeurtenis (waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd), dan wel – indien dat minder is – het bedrag dat door de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Dividere Holding B.V. is gedekt en in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
d. De in artikel 11 onder a tot en met c beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Dividere Holding B.V. laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als beschreven in deze voorwaarden onverlet.
e. Wanneer blijkt dat de wederpartij allergisch is voor bepaalde stoffen die Dividere Holding B.V. gebruikt voor het bestelde product, dan is Dividere Holding B.V. hier nimmer voor aansprakelijk te stellen.
f. De wederpartij vrijwaart Dividere Holding B.V. tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de door Dividere Holding B.V. aan de wederpartij geleverde en te leveren diensten en/of zaken.
g. De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar in het kader van de diensten en/of zaken verstrekte informatie en uitgewisselde informatie met derden. De wederpartij vrijwaart Dividere Holding B.V. voor alle aanspraken van derden dienaangaande, tenzij de wederpartij kan aantonen dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen volledig en uitsluitend aan Dividere Holding B.V. toe te rekenen zijn.

12. OVERMACHT
a. Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan aan Dividere Holding B.V. niet worden toegerekend, als deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
b. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Dividere Holding B.V. onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen Dividere Holding B.V. en de wederpartij reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt mede verstaan (maar niet uitsluitend): brand, ongevallen, oorlog(sgevaar en –schade), terrorisme, mobilisatie, staat van beleg en andere ongeregeldheden, rellen, oproer, molest, epidemieën, pandemieën, endemieën, natuurgeweld, weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege, bedrijfsbezetting, diefstal en/of verlies van gereedschappen, materialen of informatie, ernstige storingen in het bedrijf en/of systeem van Dividere Holding B.V., waaronder staking, blokkade, boycot, bovenmatig ziekteverzuim, cyberaanvallen en -criminaliteit, storingen of vertragingen bij internetproviders alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkoming van de (toe)leveranciers van Dividere Holding B.V. of door Dividere Holding B.V. ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen of zaken, in- en uitvoerverboden of andere wettelijke verhinderingen in het binnen- en/of buitenland alsmede feiten en omstandigheden van economische aard.
c. Elke overmachtssituatie geeft uitsluitend Dividere Holding B.V. het recht, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, ter harer beoordeling: (i) haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voor de duur van de overmachtssituatie op te schorten. Als de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, komt Dividere Holding B.V. haar verplichtingen na zodra haar planning het toelaat; (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen dan wel te ontbinden. Een dergelijke opschorting of opzegging/ontbinding heeft niet tot gevolg dat Dividere Holding B.V. tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Een beroep van de wederpartij op overmacht is nadrukkelijk uitgesloten.

13. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
a. Onverminderd al haar overige rechten, waaronder het recht op vergoeding van alle geleden of nog te lijden schade, en zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, heeft Dividere Holding B.V. het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten, indien 1. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd c.q. verkregen, in liquidatie treedt, ten laste van haar beslag wordt gelegd, dan wel haar bedrijfsactiviteiten overdraagt of staakt of haar doelstelling wijzigt; 2. de wederpartij om welke reden dan ook tekortschiet in de nakoming van een of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met Dividere Holding B.V. gesloten overeenkomst; 3. de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.
b. Doet een gebeurtenis als bedoeld in lid 1 zich voor, dan zijn alle vorderingen van Dividere Holding B.V. op de wederpartij direct en geheel opeisbaar en is Dividere Holding B.V. gerechtigd reeds geleverde goederen terug te nemen.

14. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
a. In dit artikel wordt met “Gegevensbeschermingswetgeving” gedoeld op alle op de verwerking van persoonsgegevens onder de overeenkomst van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die per 25 mei 2018 van toepassing is.
b. Dividere Holding B.V. zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving.
c. Dividere Holding B.V. neemt overeenkomstig de Gegevensbeschermingswetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
d. De wederpartij staat ervoor in dat alle op hem rustende wettelijke verplichtingen ingevolge de Gegevensbeschermingswetgeving stipt in acht worden genomen. In het bijzonder staat de wederpartij ervoor in dat betrokkenen van wie hij gegevens aan Dividere Holding B.V. verstrekt, zodanig over de verwerking door de wederpartij en Dividere Holding B.V. zijn geïnformeerd dat zowel de wederpartij als Dividere Holding B.V. voldoen aan hun verplichtingen ingevolge de artikelen 13 en 14 AVG en dat, waar vereist, toestemming tot verwerking van persoonsgegevens is verkregen overeenkomstig de Gegevensbeschermingswetgeving. De wederpartij zal Dividere Holding B.V. alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
e. De wederpartij vrijwaart Dividere Holding B.V. voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen aanspraken van personen waarop de in het kader van het leveren van diensten en/of zaken van Dividere Holding B.V. verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben, wegens schending van de Gegevensbeschermingswetgeving, tenzij de wederpartij kan aantonen dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen volledig en uitsluitend aan Dividere Holding B.V. toe te rekenen zijn.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
a. Op alle verbintenissen tussen Dividere Holding B.V. en de wederpartij, op deze voorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
b. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door Dividere Holding B.V. gesloten overeenkomst, aanbieding of bevestiging waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, deze voorwaarden alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland).

Dividere Holding B.V
Wijkermeerstraat 16
2131HA Hoorddorp
+31 (0) 23 554 40 10

ADRES
Wijkermeerstraat 16 2131 HA Hoofddorp Nederland

KLANTENSERVICE
023 – 55 44 010

OVERIG
K.v.K: 67871178
BTW: NL857207131B01